Zákony

1. Zákony

1.1. 200/1994 Sb.

Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví

 • Zákon vymezuje zeměměřické činnosti a upravuje práva a povinnosti při jejich výkonu, ověřování výsledků zeměměřických činností, geodetické referenční systémy a státní mapová díla.
 • §2 Vymezení základních pojmů
  • i) inženýrská geodézie = souhrn geodetických metod a postupů pro účely průzkumu, projektování, výstavby nebo montáže a při užívání stavebních objektů a technologických zařízení.
 • §3 Vymezení zeměměřických činností
  • (1) … určení prostorových vztahů metodami inženýrské geodézie …
  • (3) Zeměměřické činnosti jsou oprávněny vykonávat pouze odborně způsobilé osoby.
 • §12 Ověřování výsledků zeměměřických činností
  • činnosti ve výstavbě (musí být ověřeny, že svými náležitostmi a přesností odpovídají právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem.)
 • §13 Rozsah úředního oprávnění
  • písmeno C: ověřování geodetického podkladu pro výstavbu, dokumentace o vytyčovací síti, dokumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, která obsahuje geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení.

zpět na obsah

1.2. 505/1990 Sb.

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii

 • Úprava práv a povinností podnikatelských subjektů, orgánů státní správy a subjektů pověřených výkonem státní správy, za účelem zabezpečení jednotnosti a správnosti měřidel a měření. Závazný pro všechny organizace zabývající se měřením.

zpět na obsah

1.3. 359/1992 Sb.

Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech

zpět na obsah

1.4. 265/1992 Sb.

Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

zpět na obsah

1.5. 344/1992 Sb.

Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)

 • Katastr je soubor údajů o nemovitostech v České republice (dále jen „nemovitosti“) zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem podle zvláštního předpisu zákon č. 265/1992 Sb. (dále jen „právní vztahy“) a dalších práv k nemovitostem podle tohoto zákona.
 • Oblast IG navazuje na oblast KN při dokumentaci dokončené stavby.

zpět na obsah

1.6. 183/2006 Sb.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 • Zákon upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly územního plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního plánování, vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, možnosti sloučení postupů podle tohoto zákona s postupy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci územně plánovací činnosti a kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost.
 • Zákon upravuje ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívaní a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb.
 • Zákon dále upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů a některé další věci související s předmětem této právní úpravy.
 • Územně plánovací dokumentace, územní rozhodnutí a stavební řád jsou úzce spojeny s oborem zeměměřictví a s katastrem nemovitostí a s produkty činnosti státních a soukromých zeměměřičů a pracovníků souvisejících profesí (právníci, ekonomové, atd.), tedy s těmito zeměměřickými díly a informačními systémy:
  1. Geodetické základy a geodetické sítě,
  2. Informační systém katastru nemovitostí,
  3. Státní mapy,
  4. Základní mapy,
  5. Tematické mapy,
  6. Geometrické plány,
  7. Vytyčování hranic pozemků a pozemkových úprav,
  8. Vytyčování nebo ověřovací nebo kontrolní měření staveb,
  9. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby.

zpět na obsah

Slovník

 
01_zakony/0101_zakony.txt · Poslední úprava: 2016/06/01 07:48 (upraveno mimo DokuWiki)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki
Drupal Garland Theme for Dokuwiki