Zákony

2. Vyhlášky

2.1. 31/1995 Sb.

Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví

 • Oddíl třetí: Předmět a obsah výsledků zeměměřických činností ověřovaných fyzickou osobou s úředním oprávněním a náležitosti geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby
 • §13 Výsledky zeměměřických činností ve výstavbě
  • (1) Ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona se vztahuje na zeměměřické činnosti při
   • a) přípravě staveb,
   • b) projektování staveb,
   • c) provádění staveb,
   • d) dokumentaci a provozu staveb.
  • (2) Při přípravě staveb podléhají ověření podle odstavce 1 tyto zeměměřické činnosti
   • a) zhotovení geodetických podkladů,
   • b) posouzení úplnosti, správnosti a vhodnosti geodetických podkladů.
  • (3) Při projektování staveb podléhají ověření podle odstavce 1 tyto zeměměřické činnosti
   • a) vyhotovení geodetických podkladů pro projektovou činnost nebo doplnění geodetických podkladů uvedených v odstavci 2,
   • b) zhotovení projektu vytyčovací sítě,
   • c) zhotovení podkladu pro územní řízení,
   • d) zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech,
   • e) zhotovení vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů,
   • f) zpracování koordinačního výkresu (výstavby), spolupráce na koordinaci prostorového umístění pozemních, podzemních a nadzemních objektů a zařízení, včetně objektů technického vybavení,
   • g) zhotovení projektu měření posunů a přetvoření.
  • (4) Při provádění staveb podléhají ověření podle odstavce 1 tyto zeměměřické činnosti
   • a) vytyčení obvodu staveniště se zvláštním právem využití pozemku podle zvláštních zákonů,
   • b) zřízení a zaměření bodů vytyčovací sítě a jejich zabezpečení proti poškození nebo zničení, kontrola vytyčovací sítě po dobu stavby,
   • c) prostorové vytyčení stavby v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením,
   • d) vytyčení stávajících podzemních vedení na povrchu, pokud mohou být dotčena stavební činností,
   • e) vytyčení tvaru a rozměrů objektu, s výjimkou staveb nepodléhajících stavebnímu povolení ani ohlášení v místním souřadnicovém systému stavby, pokud netvoří vlastnickou hranici,
   • f) geodetická kontrolní měření, měření posunů a přetvoření objektů,
   • g) měření skutečného provedení stavby.
  • (5) Při dokumentaci a při provozu staveb podléhají ověření podle odstavce 1 tyto zeměměřické činnosti
   • a) zhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, která obsahuje
    1. číselné a grafické vyjádření výsledků zaměření skutečné polohy, výšky a tvaru pozemních, podzemních a nadzemních objektů a zařízení, včetně technického vybavení, vzhledem k bodům vytyčovací sítě,
    2. polohopis s výškovými údaji zpravidla v měřítku 1:200, 1:500 nebo 1:1000 se zobrazením všech nově postavených objektů a zařízení a bodů vytyčovací sítě,
    3. měřické náčrty s číselnými údaji, seznamem souřadnic a výšek bodů bodového pole, vytyčovací sítě a podrobných bodů,
    4. technickou zprávu,
   • b) geodetická bezpečnostní měření posunů a přetvoření, geodetická bezpečnostní měření, zejména jeřábových drah, a geodetická kontrolní měření, zejména liniových staveb nebo staveb stanovených zvláštními předpisy,
   • c) pořízení a doplnění geodetické části dokumentace stávajících stavebních objektů.
  • (6) Polohové a výškové zaměření veškerých podzemních staveb a zařízení při zeměměřických činnostech podle odstavce 4 se provádí vždy před zakrytím.
  • (7) Výsledky zeměměřických činností musí být označeny názvem, popřípadě závaznou zkratkou použitého geodetického referenčního systému.
 • §14 Náležitosti geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby využívané pro vedení státních mapových děl
  • (1) Orgán zeměměřictví a katastru při zjištění, že dokončená stavba, která je předmětem polohopisného nebo výškopisného obsahu základního státního mapového díla, není v něm zobrazena nebo že došlo ke změně geometrického a polohového určení stavby, písemně vyzve vlastníka stavby, aby mu předložil k nahlédnutí nebo zapůjčil
   • a) dokumentaci podle § 13 odst. 5 písm. a), jedná-li se o stavbu podle zvláštního zákona, zákon č. 344/1992 Sb.
   • b) ve stanoveném územním celku seznam souřadnic podrobných bodů a měřické náčrty o zaměření dalších prvků polohopisu.
  • (2) Přesnost geodetických měření, jejichž výsledky slouží k vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a která je využívána pro a), b), c), d) (viz níže) musí být zajištěna tak, aby vyhovovala kritériím podle zvláštního právního předpisu a požadavkům českých technických norem, dalších technických norem nebo technických dokumentů mezinárodních, popřípadě zahraničních organizací nebo jiných technických dokumentů obsahujících podrobnější technické požadavky, určených a oznámených k této vyhlášce podle zvláštního právního předpisu zákon č. 22/1997 Sb. (dále jen „určené normy“).
   • a) vyhotovení geometrického plánu na novou stavbu nebo reálné rozdělení nemovitosti,
   • b) kolaudační řízení, zákon č. 183/2006 Sb.
   • c) zobrazení staveb, které tvoří polohopisný obsah základních státních mapových děl,
   • d) tvorbu informačních systémů orgánů územní samosprávy,
  • (3) Nepředložení dokumentace podle odstavce 1 je porušením pořádku na úseku zeměměřictví zákon č. 200/1994 Sb.

zpět na obsah

2.2. 345/2002 Sb.

Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.

 • V geodézii jsou stanovenými měřidly pásma a je nutné jejich ověření.
 • Ostatní měřidla jsou tzv. „pracovní“ a je nutné u nich provádět kalibraci.

zpět na obsah

2.3. 435/1992 Sb.

Vyhláška č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem

 • Stanovení funkcí hlavního důlního měřiče a důlního měřiče.
 • Uvedeny zásady pro důlní bodová pole.
 • Definovány pravidla pro pořizování, vedení a uchovávání důlně měřické dokumentace a důlních map.

zpět na obsah

2.4. 26/2007 Sb.

Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální vyhláška)

 • Oddíl 8: Zeměměřické činnosti pro účely katastru
  • §67 Pro účely katastru se využívají zejména tyto výsledky zeměměřických činností ve veřejném zájmu ověřené podle zákona o zeměměřictví
  • …f) geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby pro zobrazení dalších prvků polohopisu v katastrální mapě.

zpět na obsah

Slovník

 
01_zakony/0102_vyhlasky.txt · Poslední úprava: 2016/06/01 07:48 (upraveno mimo DokuWiki)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki
Drupal Garland Theme for Dokuwiki