Návody a postupy

1. Metodické návody

1.1 Pro práce v základním výškovém bodovém poli

 • Rok vydání 2003.
 • Neplatný (Platný předchozí předpis – Metodický návod pro budování, obnovu a údržbu bodových polí; rok 1983).
 • Návod upravuje provádění prací v základním výškovém bodovém poli ČR (ZVBP), které obsahuje 12 základních nivelačních bodů a 84 tisíc bodů České státní nivelační sítě (ČSNS).
 • Řídí se jím všechny osoby při práci v ZVBP.
 • Obsahuje definici systému Bpv a teorii normálních výšek (Moloděnského).
 • Stanovuje označování nivelačních pořadů a bodů (čísla přiděluje Zeměměřický úřad, který provádí i obnovu a údržbu bodových polí).
 • Stanovuje pravidla pro typy a použití stabilizací nivelačních bodů (s odvoláním na zákon č. 200/1994 Sb. a vyhlášku č. 31/1995 Sb.).
 • Definuje obsah a formu místopisů nivelačních bodů.
 • Uvádí technické požadavky na nivelační pořady:
  1. K budování ZVBP je používána zásadně obousměrná geometrická nivelace ze středu, za použití přesných digitálních přístrojů a kódových invarových latích.
  2. Stanovuje střední chyby pro nivelační měření, odchylky mezi měřeními tam a zpět, odchylky mezi daným a nově změřeným převýšením.
 • Předepisuje podmínky a postupy údržby ČSNS.
 • Stanovuje postupy měření a předepsané pomůcky, výpočetní vzorce, redukce a konstanty.
 • Popisuje vedení databáze nivelačních bodů (operáty nivelačních měření, údržby bodů a nivelačních údajů).
 • Uvádí technologické zásady pro nivelační metody používané v ČSNS (přesná, velmi přesná a zvlášť přesná nivelace), počty sestav a záměny latí, čas měření, délky a výšku záměr nad terénem.
 • Uvádí obsahy databází ZVBP a operátu měřických a výpočetních prací v elektronické podobě.
 • Obsahuje vzor tiskopisu pro rozhodnutí o umístění značky geodetického bodu ZBP.
 • Uvádí pokyny pro zajištění bezpečnosti při pracích v ČSNS.

zpět na obsah

1.2 Pro určování prostorových vztahů jeřábových drah

 • Rok vydání 1978.
 • Neplatný (výchozím dokumentem je norma ČSN 272430, která je neplatná a je dnes nahrazena normou ČSN 735130).
 • Návod upravuje měřické způsoby pro určování prostorových vztahů jeřábových drah (směrový a výškový průběh kolejnic a jejich rozchod), které jsou aplikovány při kontrole mezních odchylek, při získávání podkladů o poruchách, rekonstrukcích a rektifikacích.
 • Návod se věnuje zejména problematice mostových jeřábů.
 • V návodu jsou stanovena místa měření a mezní chyby měření.
 • Popis měřických metod pro zjištění směrového průběhu je soustředěn pouze na metodu záměrné přímky. Pro zjištění výškového průběhu je uvažována nivelace. Dále je definován postup měření rozchodu pásmem.
 • Podstatná část je věnována bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
 • Přílohy obsahují:
  1. Výpis z ČSN 272430 (uvedení terminologie a mezních úchylek).
  2. Výpis z ČSN 732601 (uvádí parametr četnosti kontrol jeřábových drah – nejméně 1× za 5 let).
  3. Seznamy pomůcek pro měření.
  4. Vzorovou technickou zprávu a výkresy.

zpět na obsah

1.3. Pro měření posunů a přetvoření stavebních objektů geodetickými metodami

 • Rok vydání 1978.
 • Neplatný.
 • Návod navazuje na normu ČSN 730405 (názvosloví, zásady projektu a měření, přesnost měření).
 • Návod řeší geodetickou stránku problému a zabývá se zásadními hledisky i měřickými postupy.
 • Platí pro pozemní stavby s výjimkou přehrad, inženýrských sítí, mostů, tunelů a komunikací. Neplatí pro zatěžkávací zkoušky a poklesy a sesuvy půdy.
 • Zdůrazňuje důležitost rozborů přesnosti v projektu měření.
 • V postupech měření jsou řešeny základní podmínky používání jednotlivých metod (postupy čtení, vzdálenosti měření, počty opakování)
 • Pro měření svislých posunů jsou popsány metody geometrické, hydrostatické a trigonometrické nivelace a postupy zjišťování relativních svislých posunů pomocí sklonoměrů a dilatometrů.
 • Pro měření vodorovných posunů jsou uvažovány metody záměrné přímky a protínání vpřed.
 • Pro měření naklonění je uvažováno promítání svislé roviny pomocí teodolitu a použití optického provažovače.
 • Návod uvádí metodiku sestavení výsledků etap, obsah technické zprávy a vzory tabulek a výkresů.

zpět na obsah

Slovník

 
03_navody_postupy/0301_metodicke_navody.txt · Poslední úprava: 2016/06/01 07:48 (upraveno mimo DokuWiki)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki
Drupal Garland Theme for Dokuwiki