Normy

3. Normy realizačních procesů

3.1. ČSN 73 0420-1

Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky

 • rok vydání 2002 (datum účinnosti 1.8.2002)
 • Norma stanoví zásady provádění vytyčovacích prací a výpočtu kritérií přesnosti (nejistoty) vytyčení pro všechny druhy staveb, pro které nebyly vydány zvláštní technické normy nebo předpisy.
 • Je vysvětlena použitá speciální terminologie, používaná v zeměměřictví.
 • Jsou definovány proces vytyčovacích prací s rozdělením na vytyčení prostorové polohy a podrobné vytyčení, využitelné referenční systémy a je uvedeno rozdělení druhů staveb.
 • Jsou uvedena kriteria přesnosti (nejistoty) vytyčení (výpočet mezní vytyčovací odchylky a směrodatné odchylky ze stavební tolerance), kontrola vytyčení, primární systém (vytyčovací síť), sekundární systém, podrobné vytyčení a předepisování vytyčovacích odchylek.
 • V normativní příloze jsou uvedeny příklady parametrů přesnosti pro užívané druhy technologie vytyčovacích prací.
 • Dříve uvedena ve vyhlášce č. 31/1995 Sb. před účinností pozměňovací vyhlášky č. 311/2009 Sb.

zpět na obsah

3.2. ČSN 73 0420-2

Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky

 • rok vydání 2002 (datum účinnosti 1.8.2002)
 • Norma stanoví hodnoty mezních vytyčovacích odchylek pro vytyčování liniových a plošných staveb a pro vytyčování prostorových staveb.
 • Stanoví zásady pro užívání hodnot mezních vytyčovacích odchylek, popř. způsob určování jejich hodnot.
 • Je uveden krátký výčet používané terminologie a podrobný přehled hodnot mezních vytyčovacích odchylek pro jednotlivé druhy staveb ve vazbě na vytyčení prostorové polohy stavby a podrobné vytyčení.
 • Dříve uvedena ve vyhlášce č. 31/1995 Sb. před účinností pozměňovací vyhlášky č. 311/2009 Sb. jako (73 0421/86 Přesnost vytyčování stavebních objektů s prostorovou skladbou. A 73 0422/86 Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů.)

zpět na obsah

3.3. ČSN 73 0210-1

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

 • rok vydání 1992 (datum účinnosti 1.1.1993)
 • Stanoví obecné zásady pro předepisování přesnosti osazení stavebních dílců a dílců bednění. Ustanovení této normy lze použít pro různé druhy stavebních systémů a jejich materiálové varianty. Norma neplatí pro ocelové konstrukce, pro které platí ČSN 73 2611. Norma je zpracována většinou do tabulek s nákresy.

zpět na obsah

3.4. ČSN 73 0210-2

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí.

 • rok vydání 1993 (NEPLATNÁ)
 • Tato norma stanoví zásady pro určování mezních odchylek a tolerancí geometrických parametrů hrubé stavby monolitických betonových a železobetonových konstrukcí, zásady pro určení mezních odchylek a tolerancí geometrických parametrů bednění, stanoví zásady kontroly přesnosti geometrických parametrů konstrukcí a bednění. Uvádí doporučené hodnoty mezních odchylek a tolerancí vybraných geometrických parametrů monolitických betonových konstrukcí.

zpět na obsah

3.5. ČSN 73 0415

Geodetické body

 • rok vydání 2010 (datum účinnosti 1.11.2010)
 • Norma platí pro zřizování, údržbu a využívání geodetických bodů. Je zohledněno rozdělení geodetických bodů dle nových praktických postupů při jejich zřizování, údržbě a využití, vyvolaných zejména novými technologiemi a použitelnou měřicí technikou. Jsou uvedeny termíny a jejich definice, které jsou v souladu se současným pojetím terminologie v zeměměřictví i z mezinárodního hlediska. Touto normou je vytvořen základ pro tvorbu dalších potřebných předpisů a dokumentů z oblasti zeměměřictví.
 • Dříve uvedena ve vyhlášce č. 31/1995 Sb. před účinností pozměňovací vyhlášky č. 311/2009 Sb.

zpět na obsah

3.6. ČSN 01 3410

Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy

 • rok vydání 1991 (datum účinnosti 1.6.1991)
 • Norma platí pro výsledek tvorby a údržby map velkých měřítek 1 : 200, 1 : 250, 1 : 500, 1 : 1000, 1 : 2000, 1: 5000, pořizovaných mapováním nebo přepracováním jiné mapy. Pro kreslení map platí ČSN 01 3411. Norma neplatí pro topografické mapy a Státní mapu 1 : 5000 - odvozenou. Nevztahuje se na mapy, vyhotovené ve smyslu horního zákona a souvisejících předpisů. Podrobněji jsou normalizovány technické podmínky pro tvorbu a údržbu map, pro mapu ČSFR velkého měřítka a pro účelové mapy velkých měřítek.
 • Dříve uvedena ve vyhlášce č. 31/1995 Sb. před účinností pozměňovací vyhlášky č. 311/2009 Sb.

zpět na obsah

3.7. ČSN 01 3411

Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky

 • rok vydání 1990 (datum účinnosti 1.1.1991)
 • Tato norma platí pro kreslení (zobrazování předmětů měření a jejich vyznačování mapovými značkami a popisem) map velkých měřítek (dále jen mapy) vyhotovovaných a udržovaných podle ČSN 01 3410. Norma platí i pro kreslení měřických náčrtů (dále jen náčrty) a pro výkresy ve stavebnictví, obsahující kresbu mapového charakteru.
 • Dříve uvedena ve vyhlášce č. 31/1995 Sb. před účinností pozměňovací vyhlášky č. 311/2009 Sb.

zpět na obsah

Slovník

 
02_normy/0203_normy_realizacnich_procesu.txt · Poslední úprava: 2016/06/01 07:48 (upraveno mimo DokuWiki)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki
Drupal Garland Theme for Dokuwiki