Rozbory přesnosti

» 2. Rozbory před měřením

1. Rozbory přesnosti v inženýrské geodézii

Úvod

Inženýrská geodezie se od ostatních geodetických oborů odlišuje zejména obecným důrazem na sledování a dodržování požadované přesnosti, která může být dána normativními předpisy či smluvními podmínkami. K zajištění tohoto cíle se využívají rozbory přesnosti, které jsou podstatnou částí inženýrské geodézie a které aplikují některé postupy teorie chyb a vyrovnávacího počtu, zejména zákon hromadění směrodatných odchylek a testování statistických hypotéz.

Při rozborech přesnosti se vychází z požadované přesnosti, která je obvykle dána projektem, nebo normativním předpisem ve formě stavební tolerance, mezní vytyčovací odchylky nebo obecně mezní odchylkou.

Rozbory přesnosti se dělí na tři části a to na rozbory před měřením, při měření a po měření, které budou dále blíže popsány. Následně budou postupy ukázány na některých běžných úlohách a to vytyčení polohy bodu a vytyčení úsečky, bude popsán postup volby koeficientu spolehlivosti, vliv přesnosti centrace přístroje na přesnost určovaných veličin a také rozbory přesnosti související s geodetickými úlohami s vyrovnáním.

Součástí kapitoly je také vyčíslení a popis dalších vlivů, které se kromě samotného měření podílejí na přesnosti určovaných geometrických veličin, kterými jsou vodorovný směr, zenitový úhel, šikmá délka a případně vodorovná délka. Zejména se jedná o vliv centrace přístroje a cíle a určení jejich výšky, popsána bude také tímto vnesená závislost mezi měřenými veličinami na stanovisku.

Rozbory před měřením

Rozbor před měřením slouží k výběru vhodné metody měření, případně také ke stanovení konkrétního počtu měření jednotlivé veličiny. Klade se důraz nejen na splnění požadované přesnosti, ale také na hospodárné měření.

Nejprve se zvolí metoda měření na základě účelu, požadované přesnosti a dostupného vybavení, dále se zvolí a vypočítají požadované přesnosti přímo měřených veličin a posléze se určí nutné počty opakování měření jednotlivých veličin.

Rozbory při měření

Slouží k hodnocení přímo měřených veličin tak, aby byly zachyceny hrubé chyby a ke kontrole, zda přesnost měření odpovídá přesnosti potřebné pro splnění požadované přesnosti. K hodnocení se využívají statistické testy, zejména kritérium mezního rozdílu a McKey-Nairův test.

Postup rozboru přesnosti při měření je následující:

  1. Provede se počet měření požadovaný rozborem před měřením, tj. $n$.
  2. Provede se testování kvality měření.
  • a) Pokud měření vyhoví, měření bylo provedeno v souladu s požadavky.
  • b) Pokud měření nevyhoví, nejméně jedno měření se přidá a provede se testování znovu.
  • c) Pokud vyhoví, je vše v pořádku, pokud nevyhoví, jedno měření se vyloučí a provede se znovu testování a pokračuje se bodem b).

Rozbory po měření

Slouží k hodnocení výsledků geodetických prací, u vytyčení se většinou hodnotí výsledek dvojího nezávislého vytyčení bodů, kontrola zadaného rozměru úsečky, případně se porovnává vytyčená hodnota s kontrolním zaměřením. V případě měřických úloh se hodnotí splnění požadavků na přesnost např. pomocí aposteriorní jednotkové odchylky po vyrovnání sítě, splnění požadované přesnosti při změně oproti apriornímu rozboru apod.

Využívají se opět statistické nástroje, zejména kritérium mezního rozdílu a mezní výběrové směrodatné odchylky.


» 2. Rozbory před měřením

Slovník

 
05_rozbory_presnosti/0501_rozbory_presnosti.txt · Poslední úprava: 2016/06/01 07:48 (upraveno mimo DokuWiki)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki
Drupal Garland Theme for Dokuwiki