Rozbory přesnosti

« 2. Rozbory před měřením
» 4. Postup určení celkové přesnosti měřené veličiny

3. Volba koeficientu spolehlivosti

Úvod

Koeficient spolehlivosti je v podstatě volba pravděpodobnosti a rizika, v oboru geodézie se pravděpodobnost volí minimálně 95%, tj. riziko 5%, pokud není platným předpisem či dohodou stanoveno jinak. Méně často se volí pravděpodobnost 99%, výjimečně vyšší. Volba pravděpodobnosti $P$ a koeficientu spolehlivosti $u_p$ je popsána v Tab. 1.

Volba koeficientu spolehlivosti $u_p$ je důležitou součástí rozborů přesnosti, slouží pro přepočet mezní odchylky na směrodatnou odchylku u rozborů před měřením, prostřednictvím pravděpodobnosti potom pro testování při a po měření. Zásady volby mohou sloužit v principu pro volbu pravděpodobnosti libovolných statistických testů.

Tab. 1 Volba koeficientu spolehlivosti

Pro odchylky jednorozměrné Pro odchylku souřadnicovou Zásady volby
$P$ $u_p$ $P$ $u_p$
95,0% 2,0 95,0% 2,5 U jednoduchých a snadno kontrolovatelných měření, u nichž se předpokládá přiměřené potlačení systematických chyb jako např. měření úhlů, nivelace, periodická měření apod.
98,8% 2,5 98,9% 3,0 U složitějších měření, kde se na konečném výsledku podílí více úkonů a u měření obtížně kontrolovatelných, jako např. nepřímé měření délek. Také u měření významných a ekonomicky či jinak závažných jako např. měření posunů a přetvoření.
99,7% 3,0 99,8% 3,5 U měření ovlivněných systematickými chybami obtížně vyloučitelnými, konaných za nepříznivých podmínek a při měření bez nezávislé kontroly.
více více více více Jen zcela výjimečně u extrémně důležitých a závažných hodnot např. s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví.

Volbu pravděpodobnosti a koeficientu spolehlivosti ovlivňuje také subjektivní hledisko důležitosti geodetických prací. Pokud se nebezpečí vlivu systematické chyby zvažuje ve výpočtu rozboru přesnosti, neovlivňuje volbu pravděpodobnosti.


« 2. Rozbory před měřením
» 4. Postup určení celkové přesnosti měřené veličiny

Slovník

 
05_rozbory_presnosti/0503_volba_koeficienetu_spolehlivosti.txt · Poslední úprava: 2016/06/01 07:48 (upraveno mimo DokuWiki)
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki
Drupal Garland Theme for Dokuwiki